„A Böjte ékszerek története egy család története, amely szorosan kapcsolódik a hagyományokhoz, a részletekre való odafigyeléshez és az aranyművesség iránti szenvedélyhez már több mint 30 éve”

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vev?jét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
 2. Kik vagyunk?
 3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük ?ket?
 4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkr?l?
 5. Egyéb adatkezelési kérdések
 6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehet?ségei?
 7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszer?en és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelm? és jogszer? célból gy?jtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethet? módon.
 • az általunk gy?jtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelel?ek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden ésszer? intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelel? technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelel? biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

 • az Ön el?zetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gy?jtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi el?írásokon alapul és kötelez? jelleg?, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek f?z?dik jogos érdeke, például honlapunk m?ködtetése, fejlesztése és biztonsága.

Kik vagyunk?

Adatkezel?

 • Név: Böjte Ékszerkészít? és Keresked? Kft.
 • Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 1.
 • Telephely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 1.
 • Honlapbojte.com
 • Kapcsolattartó: Böjte Sándor Zsolt
 • Telefonszám: +36 92 596 066
 • Email cím: info@bojte.com
 • Adószám: 11831541-2-20
 • Cégjegyzékszám: 20 09 064169

Adatfeldolgozó

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név Email cím Tevékenység
Zalabit Bt info@assembly.hu weboldal módosítása

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Id?tartam
Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszer? és színvonalas m?ködésének biztosítása, a szolgáltatásaink min?ségének ellen?rzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok
Társaságunk jogos érdeke IP cím, a látogatás id?pontja, a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngész? típusa 1 hónap
Ügyintézés, panasz
észrevételre, panaszra válaszadás
Jogi kötelezettség név, e-mail cím 5 évig

A weboldalunk látogatóinktól csak a fenti esetekben kérjük személyes adataikat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a(z) info@bojte.com e-mail, illetve 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 1. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhet?ségre.

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás t?zfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megel?zésére szolgál honlap m?ködésének biztosítása böngész? session vége

A harmadik félt?l származó sütir?l (third party cookie) részletesen itt , az adatvédelemr?l pedig itt olvashat.

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkr?l?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felel?s. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltend? bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határid?vel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtéveszt? személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk b?ncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidej?leg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – meg?rizzük azokat a polgári jogi felel?sség megállapításának vagy büntet? eljárás lefolytatásának id?tartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerz?déses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rend?rség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vev? közrem?köd?i és munkavállalói el?re meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelel? technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáférést?l, megváltoztatástól, sérülésekt?l illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellen?rizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelel? védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthet? teljes kör?en biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történ? adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felel?sséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú el?írásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan ?rizze meg honlapunkhoz meglév? hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehet?ségei?

Ön az adatkezelésr?l

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelez? adatkezelés kivételével),
 • bíróság el?tt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyel? hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyel? Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • id?tartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen id?tartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevér?l, címér?l és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységükr?l,
 • adatvédelmi incidensek körülményeir?l, hatásairól és az elhárításukra valamint megel?zésükre tett intézkedéseinkr?l, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjér?l.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb id? alatt, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehet?ségér?l tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésr?l, zárolásról, megjelölésr?l és törlésr?l Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követ? 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehet?ségér?l.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id?n belül, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkr?l Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekr?l értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerít? erej? jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határid?t, a döntés közlését?l, illetve a határid? utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék el?tt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy miel?tt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Melyek a f?bb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésér?l szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésr?l szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdek? bejelentésekr?l szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyr?l az érintetteket megfelel? módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a(z) bojte.com/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon történik.

2018. Május 25.